#

ประวัติผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหินเริ่มต้นการทำผลิตภัณฑ์ใช้เองภายในครอบครัวเช่นเสื่อปูนอน, กระบุงใส่ข้าวสาร, กระปุกเล็กๆเป็นต้นต่อมาเริ่มมีการค้าขายให้กับคนในหมู่บ้านสำหรับบ้านที่ไม่มีการจักสานหลังจากนั้นจึงเริ่มมีการก่อตั้งกลุ่มขึ้น เพื่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในชุมชนและต่อมามีการจดทะเบียนกลุ่มตามลำดับเมื่อเริ่มมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจึงได้ขอเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณท์ในครั้งแรกนั้นได้รับเลือกเป็น“ สินค้าโอทอประดับ 4 ดาว” ของจังหวัดกระบี่